Tháng 03/2020

  • Hoàn thành các cọc nhồi: Bao gồm 37 cọc D1000 sâu 36m và 99 cọc D1200 sâu 37m
  • Tường dẫn sâu 1,2 với tổng chiều dài 280 m; tường vây dày 0,8m sâu 20 m, tổng chiều dài là 277 m)