Tháng 08/2020

  • Hoàn thành 3 tầng hầm với diện tích 4.402 m2/sàn
  • Tổng khối lượng đào đất : 54.200m3
  • Tổng khối lượng bê tông: 17.615m3
  • Tổng khối lượng cốt thép: 2.156 tấn